Témata studentské a žákovské odborné činnosti vypsané Nadací města Vodňan pro školní rok 2011 – 2012

Nadace města Vodňan vypisuje výběrové řízení na nadační podporu studentské a žákovské odborné činnosti (SOČ) pro školní rok 2011 – 2012.

Nadační podpora SOČ formou nadačního příspěvku je určena vyhodnoceným pracím SOČ žáků (řešitelů) základních a středních škol ve Vodňanech a rovněž pracím žáků středních škol se sídlem mimo Vodňany, pokud tito žáci mají trvalé bydliště ve Vodňanech.
 
Výběrové řízení se vypisuje pro dvě věkové kategorie řešitelů:
 
a) do 15. roku věku
b) nad 15 let věku
 
Vypisují se témata:
 
 1. Naše škola
 2. Včely a včelařství
 3. Aukční hala ve Vodňanech – její historie a proměny
 4. Vodňany – město opevněné
 5. Děkan Tomáš Beránek – život a doba (1897 – 1945)
 6. Osobnost Eduarda Štědronského
 
Řešitel, či kolektiv řešitelů se může autorsky podílet na zpracování jen jednoho z vypsaných témat a jeho název přesně uvede ve včas podané přihlášce. Řešitelé musí respektovat názvy (tituly) vypsaných témat i shodu názvu v přihlášce a v práci samotné. Práci možno vhodně specifikovat v upřesňujícím podtitulu až při vlastním zpracování tématu, ale název vypsaného tématu nelze měnit.
 
Práce SOČ musí obsahově odpovídat vypsanému tématu a musí být zaměřeny na Vodňany a Vodňansko, ne-li téma vymezeno jinak. Přihlášku i vlastní práci požadujeme předat podepsanou konzultantem.
 
Práce SOČ neodpovídající těmto požadavkům a práce odevzdané po termínu nebudou hodnoceny.
 
Rozsah odborné práce vyhlašovatel nestanovuje.
 
Doporučuje však dodržovat následující pravidla:
 
 1. u bibliografických pramenů uvádět vždy jejich zdroj, zejména literaturu, jak je to u těchto prací obvyklé,
 2. při citacích uvádět autora citátu, případně i dílo, z něhož je citováno,
 3. dbát na slohovou, gramatickou a estetickou úroveň práce a také na zpracování kvalitních příloh,
 4. stránky práce řádně očíslovat a v práci uvést přehledný obsah práce podle zpracovaných kapitol,
 5. využívat možností práce v terénu, výsledky přiměřeně interpretovat, práci maximálně samostatně zpracovávat apod.,
 6. práci odevzdat v písemné formě ve dvojím vyhotovení a jednou na disketě či CD napsané v programu WORD.
 
Respektování výše uvedených pravidel bude také součástí hodnocení každé práce.
 
Nadační příspěvek získají řešitelé, kteří splní podmínky stanovené vyhlašovatelem a jejichž práce budou doporučeny k ocenění výběrovou komisí jmenovanou vyhlašovatelem a schváleny správní radou nadace.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, na základě úrovně odevzdané práce SOČ, nadační příspěvek neudělit, stejně jako udělit zvláštní ocenění. na nadační příspěvek není právní nárok.
 
Na přiznaný nadační příspěvek bude s řešiteli, případně se školou uzavřena nadační smlouva.
 
Soutěžní práce se po vyhodnocení stávají součástí archivního fondu Městského muzea a galerie Vodňany a jsou předávány k užití půjčováním Městské knihovně Vodňany.
 
Pro tento školní rok platí následující termíny:
 
Termín vyhlášení SOČ do 30. 6. 2011
Termín pro podání přihlášky do 30. 9. 2011
Termín pro odevzdání práce do 29. 2. 2012
Termín pro vyhlášení výsledků do 31. 5. 2012
 
Adresa vyhlašovatele:
Nadace města Vodňan, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
 
Vodňany 17. 6. 2011