Profil infocentra

 • Informace o ubytování, o trasách pěších a cykloturistických v místě a okolí, nabídky kulturních a společenských akcí
   
 • prodej map, průvodců, pohlednic, publikací MaG, drobných upomínkových předmětů aj.
   
 • prohlídky města pro skupiny (min. počet 10 osob) v českém a německém jazyce
   
 • půjčovna elektrokol 
 
      Z historie:
   - provoz zahájen 22. 8. 2000
   - od roku 2001 členem A.T.I.C. ČR
 
 


 

Zásady dokumentační činnosti

 

Hlavní činností infocentra ve Vodňanech (dále IC) je bezplatné poskytování informací veřejnosti. IC shromažďuje informace a vytváří komplexní informační databázi cestovního ruchu dané oblasti při dodržování určitých postupů práce s informacemi. IC zajišťuje udržování a doplňování propagačních materiálů určených k volné distribuci v prostorách informační kanceláře a podílí se na vydávání propagačních materiálů zaměřených na podporu cestovního ruchu v dané oblasti, tj. Vodňanska.

 

Komlexní databáze cestovního ruchu

 

Databáze obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj. informace o oblasti svého působení jejich atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a dalších akcích podle zaměření regionu. Základní podmínkou tvorby databáze je soustavnost, úplnost a aktuálnost. IC shromažďuje, zpracovává a průběžně ověřuje informace tak, aby databáze poskytovala aktuální, objektivní a komplexní přehled o možnostech cestovního ruchu v oblasti jeho působení.

Minimální strukturování jednotlivých položek v komplexní databázi nese tyto indicie:

-          AKCE: název, datum, hodina, místo konání, popis, pořadatel – kontakt

-          INSTITUCE: název – jméno, činnost, adresa (otevírací doba), poznámka

 

Cílovou skupinou uživatelů poskytnutých informací jsou:

-          turisté a návštěvníci lokality

-          místní občané

 

Oblast demograficko-společenských a ekonomických informací

Informace o regionu a místě (webové stránky Jihočeského kraje, oblastí, města a obcí)

 

Oblast informací pro turistiku

Směnárny, banky, pojišťovny (www.interchange.cz)

Poštovní a telefonické služby (www.cpost.cz, www.telecom.cz)

Lékárny, zdravotnická zařízení a pohotovostní služba

Všeobecná prodejní doba, sobotní a nedělní prodej, non-stop provozy

Přehled o okresních a místních institucích

 

Oblast informací o dopravě

možnosti dopravních spojení k místu určení

jízdní řády, autobusové a vlakové (www.jizdnirady.cz)

parkoviště, pohonné hmoty, odtahová služba, opravy aut

 

Oblast hospodářských informací

Údržba databáze podnikatelů a organizací

 

Oblast informací o obci, regionu

Informační servis obecních úřadů (webové stránky obecních úřadů)

Informace o všeobecné infrastruktuře obce

Banky, směnárny, pojišťovny apod. viz oblast pro turistiku

 

Oblast kultury a historie města

Důraz na místní tradiční a společenské akce a události

Historický vývoj města

Kulturní kalendář obcí, dle dohody prodej vstupenek na sportovní, kulturní a společenské akce

Sezónní a doplňující programy

 

Oblast cestovního ruchu

Informace o provozovatelích sezónních služeb cestovního ruchu

Informace o přírodních, historických a kulturních památkách

 

Oblast informací „v nouzi“

Telefonní čísla policie, hasičů, lékařské pohotovosti a první lékařské pomoci, veterinární služby

Telefonní čísla a místa poskytování nemocniční zdravotnické péče, lékárenské služby

Asistenční služby pro motoristy (www.uamk.cz, www.aba.cz)

Opravárenský servis pro motoristy

 

Práce s informacemi

 

Všeobecná pravidla

Shromažďování informací probíhá neustále. Informace jsou vybírány a shromažďovány ze všech dostupných zdrojů – informační materiály, denní tisk, časopisy apod. Ty se pak dokumentují tzn. vybírají se z nich faktografické informace, které bude klientela IC eventuálně žádat. Tyto údaje se musí zpracovávat a uspořádat do pevného systému tak, aby se v něm daly rychle nacházet. Uložené informace je třeba neustále prověřovat, zaznamenávat změny a doplňky. Jsou informace, které stárnou a tím se znehodnocují, jiné naopak stářím získávají. To musí pracovník IC umět posoudit. Tato každodenní práce musí být přesná a pečlivá, aby její výsledek a náš hlavní cíl – podávané informace byly pravdivé a maximálně uspokojily tazatele.

 

Shromažďování informací

Způsoby a zdroje shromažďování informací:

-          sběr a selekce tištěných informací z informačních materiálů, denního tisku, reklamního tisku, běžných periodik, CD-romů, knih, časopisů, brožur a jiných neperiodických publikací

-          ostatní média – rádio, televize, internet

-          telefonický nebo písemný dotaz u příslušných organizací, institucí, firem apod.

-          návštěva tiskových konferencí, vernisáží výstav, kulturních a společenských akcí apod.

 

Sezónnost sběru informací

Určité skupiny informací je třeba shromáždit a aktualizovat s předstihem:

-          před zahájením turistické sezóny, obvykle do 30. března v periodě 1 roku ověřit otvírací dobu, kontakt a vstupné do památkových objektů v regionu

-          před letní sezónou obvykle do 30. května v periodě 1 roku ověřit otvírací dobu, kontakt a vstupné koupališť a bazénů apod. v regionu

-          před podzimní sezónou obvykle do 30. září v periodě 1 roku ověřit harmonogram výlovů rybníků spojených s prodejem ryb a dalším programem

-          před Vánocemi obvykle do 30. listopadu v periodě 1 roku zjistit veškeré dění týkající se těchto svátků (jesličky, bohoslužby, kulturní programy)

Sezónní údaje jsou velmi žádané a také se často mění. Jejich pravidelné ověřování písemně, telefonicky či vyhledáním aktuální elektronické informace přímo u příslušné instituce je jednou z nejnáročnějších povinností IC.

 

Zpracování informací

Získaný informační fond se systematicky uspořádává podle potřeby IC do:

-          elektronické databáze s výstupem na internetu

-          pouze doplňkově se zařazuje do listových šanonů

Důsledně se dbá na dodržování zásad normalizované úpravy písemností. Průběžně se provádí i vyřazování. Vyřazují se informace již neplatné a zastaralé údaje se aktualizují.

 

Poskytování informací

Informace poskytované osobně v IC nebo prostřednictvím telefonních hovorů

Informátor(ka) musí pochopit otázku. Dlouholetá praxe ukazuje, že tazatel není vždy schopen srozumitelně formulovat svůj dotaz a informátor(ka) by měl(a) umět přivést klienta nenásilnou formou k přesnému vyjádření. Musí být schopen(na) rychle se orientovat v informačním fondu, tzn. že musí znát vlastní databáze. V případě, že dotaz nelze v místě vyřídit, musí mít přehled a logicky umět posoudit, kam je nejvhodnější tazatele odkázat. Informátor(ka) musí také umět obsahově správnou informaci podat vhodným způsobem. Musí dbát na kulturu projevu, nesmí se nechat ovlivnit emocemi, zachovat vždy slušnost a rozvahu, projevit ochotu a snahu odpovědět na každý dotaz. Snažíme se o to, aby se tazatel cítil uspokojen správnou a vhodně podanou informací a s důvěrou se na nás opět obrátit.

 

Informace poskytované písemně

Jedná se o běžné písemné dotazy z ČR a ze zahraničí. Dotazy ke zpracování jsou přijímány i odesílány poštou, faxem, e-mailem. Odpovědi na dotazy tazatelů musí mít všechny náležitosti úředního dopisu. Platí zásada, že odpověď musí být stručná, jasná a přesná. Opět se důsledně dbá na dodržování zásad normalizované úpravy písemností.

 

Odpovědnost za dodržování zásad

-          ředitel(ka) MaG Vodňany je povinnen(a) všechny pracovníky MaG Vodňany, kteří vykonávají informační službu v IC, poučit o Zásadách dokumentační činnosti

-          všichni pracovníci MaG Vodňany, kteří vykonávají informační službu v IC, jsou povinni během služby Zásady dokumentační činnosti dodržovat

-          pracovník(ce), který(á) je pověřen(a) vedením IC, je zodpovědný(á) za dodržování Zásad dokumentační činnosti v plném rozsahu, zejména za sezónní údaje (viz Sezónnost sběru informací)

 

Platnost od 12. ledna 2009.

  

Ve Vodňanech 2008-12-22

  

Jitka Velková

ředitelka MaG

 

Návštěvní řád Infocentra

 

Infocentrum (budova Městského úřadu), nám. Svobody  18, Vodňany, tel.: 383 384 934


 

I. Návštěvní doba

 

 

Návštěva je možná pouze v době stanovené otevírací doby.

 

 

II. Služby

 

 

Informační databáze:
- přehled ubytování ve Vodňanech a okolí – dostupný v tištěné formě
- přehled možností stravování ve Vodňanech a okolí
- přehled služeb, firem a zájmových činností ve městě a jeho okolí
- přehled zajímavostí města a jeho okolí
- přehled kulturních a sportovních akcí
- tipy na výlety, vycházky a cyklotrasy v okolí Vodňany

 

Prodej:
- poskytování a prodej propagačního materiálu vydávaného Městským úřadem Vodňany a subjekty z oblasti cestovního ruchu
- prodej publikací Městského muzea a galerie Vodňany
- prodej a zprostředkování prodeje zboží jiných dodavatelů – zejména pohlednice, známky, mapy, průvodce, turistické publikace a suvenýry, regionální publikace a upomínkové předměty aj.

 

Další služby:
- informace o organizační struktuře Městského úřadu a úředních hodinách
- důležitá telefonní čísla a praktické informace
- vyhledávání dopravního spojení – autobusy a vlaky – z místa působiště
- průvodcovská služba – na objednávku
- výstavy
- internet pro veřejnost (Pravidla internetové stanice pro veřejnost)

 

 

III. Vlastní návštěva

 

 

1. Návštěva infocentra se koná individuálně nebo ve skupinách o maximálním počtu 30 osob. Informace o službách, zboží a vystavených exponátech podává pracovnice – pracovník infocentra.


2. Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog.


3. Děti mladší 10 let mají povolen vstup do infocentra pouze v doprovodu dospělé osoby.


4. Uživatelé veřejného internetu se řídí Pravidly užití internetové stanice a dbají pokynů tohoto návštěvního řádu. Maximální doba využívání stanice je dvě hodiny.


5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pracovnice – pracovníka infocentra. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany prostoru infocentra a vystaveného zboží a exponátů, může být návštěvník vykázán z infocentra. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně platných právních předpisů.


6. Je přísně zakázáno:

 • - dotýkat se vystavených exponátů, zejména modelu města, a výstavního mobiliáře;
 • - fotografovat a filmovat v interiéru infocentra bez předem vydaného souhlasu;
 • - kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém prostoru infocentra;
 • - poškozovat jakýmkoliv způsobem prostory infocentra a jeho vnitřní vybavení;
 • - vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných;
 • - telefonovat, rušit a omezovat jakýmkoliv způsobem pracovnici – pracovníka infocentra i ostatní návštěvníky, svým chováním dodržovat hranici občanského soužití;
 • - konzumovat jídlo a nápoje uvnitř infocentra, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.;
 • - vstupovat do infocentra se psy a jinými zvířaty;
 • - vstupovat do infocentra s kolem, v nevhodném a špinavém oblečení a obtěžovat ostatní návštěvníky a pracovníky infocentra zápachem.


7. Návštěvníci nesmí vstupovat do infocentra s deštníky, rozměrnými kabelami, batohy, zavazadly apod., odloží si je na místo určené pracovnicí – pracovníkem infocentra.


8. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do infocentra povolen.


9. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během návštěvy infocentra se řídí obecně právními předpisy.

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Návštěvní řád platí pro návštěvníky jakékoliv veřejné akce Městského muzea a galerie Vodňany, např. vernisáž, koncert, přednáška, beseda, divadelní a literární vystoupení aj.

 

2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli infocentra podle obecně platných právních předpisů. Návštěvník, který opakovaně návštěvní řád poruší, bude trvale vykázán z veškerých prostor a akcí Městského muzea a galerie Vodňany.


3. Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na místě do Návštěvní knihy, která je u pracovníka – pracovnice infocentra. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:


Ředitelku MaG: Mgr. Jitku Velkovou
MaG Vodňany, nám. Svobody 18, PSČ 389 01, tel.: 383 382 057, e-mail: mag@vodnany.net
www.muzeumvodnany.cz


Provozovatele: Městské muzeum a galerie Vodňany
tel.: 383 382 057
e-mail: mag@vodnany.net
www.muzeumvodnany.cz


Zřizovatele: Město Vodňany, nám. Svobody 18, PSČ 389 01

 

4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 10. května 2012

 

Mgr. Jitka Velková
ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany