160. výročí narození Otakara Mokrého

Básník, prozaik a překladatel, krátce i poslanec českého zemského sněmu Otakar Mokrý se narodil 25. května 1854 v Českých Budějovicích. Pokřtěn byl Antonín Otokar, ale běžně užíval jméno Otakar. Svá literární díla podepisoval také pseudonymy – nejznámější je Otakar Halina z almanachu jihočeské mládeže Anemónky (1872). Záhy po jeho narození přesídlila rodina do Vodňan, kde získal jeho otec notářské místo. Po maturitě (1873) na českobudějovickém gymnáziu začal v Praze studovat práva. Zde se stal členem Umělecké besedy. Svou poezii publikoval ve známých časopisech – v Lumíru, Světozoru a Květech. Redaktorsky působil v Národních listech. Po ukončení studií (1877) získával praxi v advokátních kancelářích v Praze. V roce 1878 se oženil s Marií Vančurovou. Smrt otce v roce 1884 ho přiměla k návratu do Vodňan, města jeho dětství a mládí. Zde se ujal nejen notářské kanceláře, ale i povinností spjatých s dosud nezaopatřenými sourozenci. Jednalo se však především o návrat mezi přátele, se kterými sdílel podobné vlastenecké ideály, literární tvořivost, ale již i vzpomínky.
Dne 6. července 1869 se společně s Františkem Heritesem (1851 – 1929) a s Josefem Holečkem (1853 – 1929) aj. z Vodňan zúčastnil lidového shromáždění k památce M. Jana Husa v Husinci, a to navzdory výstraze přečtené v kostele. Poté své přátelství s F. Heritesem dokonce zpečetil krví na znamení „věčné lásky k vlasti ubohé a trpícímu lidstvu“ u kříže na tehdejším hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele. Všichni tři mladí muži se aktivně zapojili do přípravy již uvedeného almanachu Anemónky. Do jeho obsahu přispělo 32 jihočeských autorů – převážně studentů včetně dvou mladých žen. Malý ohlas na vydání almanachu byl jistě zklamáním pro mladé „bouřliváky“. Vodňanští autoři – trojlístek Herites – Mokrý – Holeček, marně usilovali o další ročník. Jejich soudržnost dokumentuje nejen dochovaná bohatá korespondence, ale také společný výlet na Slovensko o prázdninách v roce 1873. K němu se všichni vraceli ve vzpomínkách i ve své tvorbě. Vzájemně se podporovali v zájmu o evropskou literaturu, kterou četli převážně v originále. Vedle němčiny a francouzštiny se každý snažil naučit jeden slovanský jazyk. Mokrý vynikl v překladech z polštiny, zejména díla J. Slowackého, a také z francouzštiny. V době pražského pobytu zůstával v kontaktu převážně již jen s F. Heritesem, kterému zprostředkovával zveřejnění jeho literárních děl. Po návratu do Vodňan se vzájemné přátelství utužilo. Navštěvovali se téměř každý den, společně vysedávali na schodech lékárny, podnikali vycházky s dětmi do okolí… Při jarních výpravách právě Mokrý dětem vyřezával vrbové píšťalky. V roce 1887 se do Vodňan přistěhoval spisovatel, dramatik a básník Julius Zeyer. Doplnil tak osiřelou dvojici spisovatelů na „Vodňanský literární trojlístek“. Šťastné období jejich vzájemného přátelství půvabně popsal F. Herites ve Vodňanských vzpomínkách. Zeyer se stal však právě pro Otakara Mokrého velkou oporou v době jeho nemoci, kdy Herites již bydlel v Praze. Doprovázel ho k lékaři do Brandýsa nad Orlicí a do Prahy. Byl s ním i poslední den jeho života 1. ledna 1899 ve Vodňanech.
Při sjezdu vodňanských rodáků dne 13. srpna 1905 byla odhalena pamětní deska O. Mokrého na domě čp. 194, ve kterém měl Mokrý notářskou kancelář. Tehdy byly odhaleny také desky J. Zeyera a dr. A. Majera. V jeho rodišti můžeme zhlédnout v blízkosti Mlýnské stoky nedaleko Mariánského náměstí kamennou stélu od sochaře Františka Bílka, která zde byla odhalena dne 15. srpna 1919. V roce 1936 vodňanští turisté mimo jiné vyznačili „Cestu Otakara Mokrého“ na trase „Po trubách“ okolo rybníka Rýdlovka až k božím mukám sv. Linharta ve Svobodných horách. Za nejosobitější Mokrého dílo je považována lyrická sbírka Jihočeské melodie. Do Almanachu král. města Vodňany a okolí (1914) byly zařazeny jeho básně Rodnému kraji a Svobodným horám.
Pro studenty Gymnázia Vodňany a zájemce z řad veřejnosti pořádá Městské muzeum a galerie Vodňany při příležitosti 160. výročí narození spisovatele Otakara Mokrého přednášku Prof. PhDr. Dalibora Turečka CSc. z Ústavu bohemistiky Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích ve středu 26. března 2014 v 10,30 hodin v městské galerii.
Srdečně zveme!


J. Velková, Zpravodaj města Vodňany 2014/2