Rybářské výzkumnictví

Rybářské výzkumnictví v Čechách má svoje počátky ve výzkumných pracích prof. Dr. Ant. Friče a jeho spolupracovníků, které daly podnět k biologickému výzkumu našich vod nejen za účelem vědeckým, ale i hospodářským a v pracích Josefa Šusty, jimiž byl položen základ modernímu chovu kapra.
V Čechách na přelomu 19. a 20. st. existovala pouze přenosná zoologická stanice prof. Dr. Ant. Friče, jejíž zařízení převzal z části Státní výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický v Praze a z části zařízení především přístrojové rybářská stanice na lnářských rybnících.
V r. 1905 započala svou činnost biologická stanice v Dokse, která se zabývala výzkumem planktonu zdejšího Velkého rybníka. V r. 1920 byla přičleněna k rybářskému a hydrobiologickému ústavu v Praze, který také užíval pokusnické objekty v Mšeci a rybníky v Průhonicích.
V r. 1922 byla založena výzkumná stanice rybářská a hydrobiologická ve Vodňanech. V letech 1928 - 1934 působila v Libějovicích a následně opět v našem městě.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický byl založen ministerstvem zemědělství dne 1. září 1921. Po druhé světové válce byl ústav přenesen z Prahy do Vodňan. Za dobu své existence vystřídal různé organizační formy. Od roku 1996 se stal samostatným pracovištěm Jihočeské univerzity.
Ústav je standardním výzkumným pracovištěm, zaměřeným na cílený i badatelský výzkum. Vedle toho zajišťuje udržování geneticky významných rezerv a šlechtění hospodářsky významných druhů ryb, poradenství v rybářství a navazujících disciplínách, testování krmiv a léčiv, provádí analýzy vod a krmiv a vyšetřování zdravotního stavu ryb.
Ke své práci ústav využívá nově rekonstruovanou rybí líheň, žlabovou odchovnu, dva areály pokusných parcelových rybníčků a soustavu větších produkčních rybníků o celkové výměře 40 ha, akvarijní místnosti, specializované laboratoře a největší rybářskou knihovnu v České republice.
V ústavu pracuje nyní 42 pracovníků, z toho 20 je zařazeno do kategorie vědeckých a výzkumných pracovníků. Ústav úzce spolupracuje se zemědělskou a biologickou fakultou Jihočeské univerzity a s celou řadou dalších domácích i zahraničních institucí. Patří mezi ně vědecké ústavy, univerzity, muzea, ale i produkční rybářské podniky, sportovní rybářské svazy, odborná a profesní společenstva, orgány ochrany přírody a ochrany zvířat proti týrání, orgány vodního hospodářství, státní veterinární správy a hygieny, vládní instituce a různé mezinárodní organizace včetně FAO.
Ústav vydává periodikum - čtvrtletník Bulletin VÚRH Vodňany. Mimo toho každoročně vydává několik titulů v edici Metodik pro uživatele výsledků výzkumu, sborníky z pořádaných konferencí a seminářů a také výroční zprávy o činnosti.
Každoročně počátkem května nebo koncem dubna jsou ve spolupráci se Střední rybářskou školou ve Vodňanech a Městským úřadem ve Vodňanech pořádány tradiční Vodňanské rybářské dny.
Výzkumní pracovníci ústavu přednášejí na Jihočeské univerzitě a dalších vysokých školách.