Libějovický park

Východní část zámeckého parku (431 – 444 výška n. m.) na jižním okraji obce Libějovice o rozloze 14,13 hektarů s ochranným pásmem 3,03 hektarů je vyhlášena přírodní rezervací od r. 1996. Nachází se zde velmi cenné společenstvo dubohabřin svazu Carpinion. V rámci jihočeského regionu se jedná o unikátní přírodní lokalitu. Celé společenstvo se jeví jako velmi sukcesně vyspělé a stabilní. Věková a prostorová diferenciace lesa ukazuje na jeho velmi přirozený původ. Podrost je tvořen charakteristickou druhovou kombinací asociace Carpinion, jíž indikují druhy, jako je ostřice třeslicovitá, kokořík mnohokvětý, žindava evropská, srha hajní a další. Významný je výskyt řady druhů a živočichů, zejména s příhlédnutím k vysoké hustotě populací, zvláště pa z třídy ptáků. Z ohrožených druhů ptáků je nutné upozornit na výskyt silně ohroženého lejska malého a žluvu hajní, ohroženého lejska šedého a strakapouda prostředního. Z hlediska územního systému ekologické stability krajiny plní lokalita funkci biocentra lokálního významu s nápadně vysokou biodiverzitou (biologickou rozmanitostí).