Skočický hrad

Smíšený les ve vrcholové části vrchu Hrad (666,8 m n. m.) 2 km jižně od obce Skočice, 6 km západoseverozápadně od Vodňan. Hlavním motivem vyhlášení přírodní rezervace o rozloze 29 hektarů od r. 1985 je ochrana původního listnatého lesa s převahou buku, zejména porostů květnatých bučin podsvazu Eu – Fagion. Geologickým podklad tvoří migamatit ortorulového vzhledu, hřbety jsou tvořeny tvrdou žilnou žulou. V západní části rezervace jsou zachovány zbytky kamenného valu keltského hradiště, významného archeologického objektu. Mimo komplex lesní vegetace je významný výskyt některých vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z ptáků nutno jmenovat vzácného lejska malého, holuba doupňáka, jeřábka lesního, z dvoukřídlého hmyzu zde byl zjištěn druh Mycetophila miki, který je novým druhem pro území Čech. Z rostlin stojí za zmínku výskyt vzácné kostřavy různolisté, orlíčku planého, lilie zlatohlávku a dalších. Přírodní rezervace má transformovat kulturní lesní porosty na les přirozeného složení, podobného původním bučinám. Lokalita v rámci kostry územního systému ekologické stability krajiny plní funkci biocentra regionálního významu.