Rudolf Berka - Bibliografie - o publikaci

Bibliografie Rudolfa Berky předkládá čtenáři ucelený souhrn 465 odborných, novinářských a literárních počinů autora, vodňanského rodáka, rybářského odborníka, novináře a spisovatele. On a jeho dílo je v úvodu publikace charakterizováno a popsáno takto:

Rudolf Berka (narozen 12. června 1933 ve Vodňanech) prožil přes čtyřicet let svého aktivního pracovního života ve funkci vedoucího oddělení vědeckotechnických informací vodňanského Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (VÚRH).  Znamenalo to být denně ve styku s vědeckou a odbornou literaturou z celého světa, pracovat s ní, excerpovat nové výzkumné poznatky a podněty a ty pak různými formami a prostředky tlumočit české rybářské praxi. Zjednodušeně se dá říci, že k psaní jej donutily pracovní povinnosti.

V první polovině šedesátých let minulého století se začaly v domácí rybářské literatuře objevovat první Berkovy příspěvky, ale nezůstalo jen u nich. Postupně jejich autor, tehdy zhruba třicátník, začal nacházet vlastní témata, kterých se literárně zmocňoval. V první řadě to bylo téma rybníkářské historie, která jej osobně velice zajímala a lákala mnoha v oné době stále ještě otevřenými otázkami. Postupně Rudolf Berka začal vyplňovat i do té doby nedostatečně naplňovaný publikační prostor v tlumočení obrazu vývoje zahraničního produkčního rybářství. Byla to doba, kterou lze označit jako revoluční ve vývoji nových technologií v chovu ryb, a její postižení v odborném tisku mělo proto značný význam a nakonec i dosah.

K publikační aktivitě jmenovaného bezesporu přispěla i možnost realizace služebních zahraničních cest, zejména pak na významná zasedání a jednání Evropského poradního výboru pro vnitrozemské rybářství při FAO, kde bylo možno získat (a po návratu tlumočit) mnoho nových poznatků, stojících dosud mimo odbornou literaturu a předávaných jen verbálně. Podobným způsobem fungovalo i jeho působení ve funkci editora vědeckého periodika VÚRH, přirozeně znamenajícího i vlastní publikační činnost.

S postupem let se Rudolf Berka začal zajímat i o regionální a lokální tematiku, zejména pak o historii. Jako vodňanský rodák měl ke svému městu velmi důvěrný vztah a ten se postupně projevil i ve spolupráci s městským muzeem. Tahle činnost našla postupně odraz také v publikační aktivitě jmenovaného. Stále výrazněji se pak začaly objevovat Berkovy práce a příspěvky na vodňanská témata. Tento projev autorovy činnosti se po jeho odchodu do penze v roce 1992 ještě zvýraznil.

Připomenout lze i jeho působení v redakci obnovených Vodňanských novin, v nichž v letech 1991 až 2006 publikoval desítky příspěvků, některé z nich zcela objevné (namátkou lze zmínit příběh vzniku a života amerických Vodňan v Jižní Dakotě v devadesátých letech 19. Století či osudy básníka a bohéma Jana Eugena Sequardta).

Předkládaná bibliografie Rudolfa Berky zachycuje jen zásadnější a obsahově závažnější práce a příspěvky. Stranou zůstávají minimálně desítky drobnějších příspěvků do oborných časopisů a novin, stručné zprávy, glosy, nekrology či recenze. Jejich efem     erní a tedy brzy odvátá aktuálnost postrádá smysl, aby byly do bibliografie zařazeny. Podobné je to s lokálně orientovanými editovaly, kterých jen do Vodňanských novin (formou pravidelného sloupku Na okraj) napsal Rudolf Berka zhruba na 350. Téměř totožné je to s editovately pro periodikum Rybníkářství, které jmenovaný po řadu let redigoval; i těchto publikačních drobností bylo hodně přes 120.

Jak ukazuje vydaná bibliografie, lze Rudolfa Berku zařadit mezi autory s bohatou publikační aktivitou a se širokým spektrem obsahového záběru. Dlouhodobá plodná činnost tohoto skromného a pracovitého člověka dosáhla ocenění i v jeho domovině, když roku 2009 za publikaci Vodňany literární, výtvarné, hudební a rovněž za propagaci města Vodňan obdrželi literární cenu Zeyerův hrnek. Vodňanský patriot, zakladatel Vodňanských rybářských dnů, významný rybářský odborník a autor mnoha publikací, vztahujících se nejen k rybářství, převzal v tomtéž roce z rukou představitelů Jihočeské hospodářské komory ve Strakonicích ocenění Významný rodák roku 2009. Vodňanské muzeum a galerie přivítalo, že mohlo tohoto autora formou jeho bibliografie představit veřejnosti.

 

Cena: kniha 40 Kč, CD 30 Kč