BEJVÁVALO… - recenze

Rudolf Berka
BEJVÁVALO…
Po zašlých časech starých Vodňan
Městské muzeum a galerie Vodňany, Vodňany 2013, 67 stran
ISBN 978-80-905004-2-6


Nová práce Rudolfa Berky zachycuje podobu města Vodňany od konce 19. století do konce 60. let 20. století na starých fotografiích a pohlednicích. Autor tak navazuje na knihu Vodňanské fotoateliéry (Nahlédnutí do jejich historie), která byla vydána Městským muzeem a galerií ve Vodňanech roku 2009. Výstižně charakterizuje autor v úvodu poslání této publikace: „Více než padesátka vybraných starých fotografi í Vodňan se tak spolu s komentářem k jejich obsahu pokusí oslovit i vás, čtenáře, a nabídnout vám procházku městem, dnes už ve své tehdejší podobě jinak zapomenutým.“ (s. 3)


V úvodní části s názvem Pár vstupních poznámek (s. 4–5) Rudolf Berka komentuje počátky fotografování ve městě i kouzlo těchto významných svědků minulosti města.


Další část, Náměstí – nejfotografovanější místo (s. 5–24), zachycuje „genius loci“ středu hospodářského i společenského života města Vodňany. Slovem i obrazem ukazuje stavební proměnu od konce 19. století do 40. let 20. století; zbourání podloubí i řady měšťanských domů v souvislosti s výstavbou městské spořitelny, postavení sochy Svobody, aj. Zároveň staré fotografie ilustrují čilý ruch v době trhů, zateplování kašny před začátkem zimy, ad. Najdeme zde staré krámky, i hostince i občanskou záložnu a budovu lékárny.


Část knihy Děkanský kostel – dominanta starých fotosnímků (s. 25–32) je věnována fotografiím děkanského kostela Narození Panny Marie (nejstarší fotografie pochází z roku 1865). Jsou pramenem pro zachycení podoby svatostánku před regotizací v letech 1894–1897.


V další kapitole Vodňanské Benátky – samozřejmě bez gondol (s. 33–36) se věnuje vodňanské oblasti kolem mlýnského náhonu mezi mostem na Písecké ulici a Wölflů mlýnem v místě Starých stodol. Tato část města patří k nejpůvabnějším a nejromantičtějším, snímky zachycují tyto partie od počátku 20. století do roku 1970.


Kapitola V ulicích města (s. 37–58) je věnována fotografi ím významných objektů a míst v jednotlivých ulicích – budovám staré a nové školy v Alešově ulici, hotelu Mašek na rohu dnešních ulic Augustina Křížka a ČSLA, budově Sokolovny v Písecké ulici, krámkům a obchůdkům v Husově a Heritesově ulici, hostinci U Koníčka v nároží Palackého a Bavorovské ulice, vodňanskému nádraží i soše Jana Žižky na Žižkově náměstí, aj.


Poslední část Z nejbližšího okolí Vodňan (s. 59–64) zachycuje kapli sv. Vojtěcha, starý dřevěný most na Písek, městskou plovárnu, ad. Autor zachycuje v knize půvab a krásu starobylého města Vodňany. Závěrem je nutno ocenit zdařilý výběr fotografi í ze sbírek Městského muzea a galerie ve Vodňanech, z fotografi ckých archivů autora a K. Burdy.


František Kotěšovec, Výběr - Časopis prohistorii a vlastivědu Jižních Čech 2013/4, str. 303 - 304